tel. 606 606 986
e-mail: peskova@dhw-eko.cz
DHW s.r.o. - ekologie
www.dhw-eko.cz

DHW s.r.o.
Osobní přístup, mobilita
a řešení úměrná problematice
  • homepage
  • nabídka služeb
  • reference
  • odkazy
  • kontakty
 

Biologické hodnocení >

Biologické hodnocení je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy. Zabývá se celým průběhem zamýšleného zásahu. Obsahem hodnocení je i srovnání možných variant s návrhem optimální varianty.

Zpracovává na základě požadavku příslušného orgánu ochrany přírody (obce s rozšířenou působností, krajské úřady nebo správy CHKO a NP). Může být také součástí posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Biologické hodnocení se předepisuje podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
  • § 67 odst. 1: Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a páté tohoto zákona, je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále jen („biologické hodnocení“), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu. Podrobnosti biologického hodnocení upraví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

  • § 67 odst. 2: Provedení biologického hodnocení podle odstavce 1 se neuloží, pokud je součástí jiného ekologického hodnocení podle obecně závazných právních předpisů na ochranu životního prostředí a splňuje zároveň požadavky na biologické hodnocení.

  • § 67 odst. 3:Přírodovědný průzkum a biologické hodnocení podle odstavců 1 a 2 se využívá jako podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody.
Pokud tedy příslušný orgán ochrany přírody předepíše investorovi předložit biologické hodnocení pro zamýšlený záměr, musí být toto vypracováno autorizovanou osobou podle § 45i zákona č.114/1992 Sb.

Zajistíme:
  • zpracování autorizovaného biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. , případně biologické posouzení
[ homepage ]   [ tisk ]
 
Copyright © 2011  ·  DHW s.r.o. - ekologie  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz