tel. 606 606 986
e-mail: peskova@dhw-eko.cz
DHW s.r.o. - ekologie
www.dhw-eko.cz

DHW s.r.o.
Osobní přístup, mobilita
a řešení úměrná problematice
 • homepage
 • nabídka služeb
 • reference
 • odkazy
 • kontakty
 

EIA >

Posuzování vlivů záměru na životní prostředí a zdraví lidu podle zákona č.100/2001 Sb., je odbornou expertízou známou také pod anglickou zkratkou EIA (Environmental Impact Assessment).

Všechny druhy záměrů vyjmenované v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.Dokument PDF, o posuzování vlivů, podléhají proceduře dle tohoto zákona. Týká se to nejen nových záměrů ale i změn stávajících záměrů, pokud se zvětšuje jejich rozloha, kapacita nebo se mění technologie, řízení provozu či způsob užívání. Příslušnými úřady jsou MŽP ČR (pro záměry označené ve sloupci A) nebo místně příslušné krajské úřady (záměry s vyznačeným sloupcem B).

Již v počátku projektové přípravy Vašeho záměru je nutné prověřit, zda záměr spadá či nespadá pod zákon č. 100/2001 Sb., protože se jedná často o časově náročný proces.

Máte-li pochybnosti, jestli se na Váš záměr bude zákon o posuzování vlivů vztahovat, je možné se obrátit na příslušný krajský úřad. Pokud budou důvodné pochybnosti stále přetrvávat, je podle zákona č. 100/2001 Sb. příslušné k vydání stanoviska o pochybnostech MŽP, která Vám sdělí své stanovisko do 15 dnů.

Pokud Váš záměr podléhá zákonu č. 100/2001 Sb., jsou prakticky možné 3 postupy:
 1. u podlimitního záměru (tzn. záměr vyjmenovaný v příloze č. 1 zákona, ale nedosahující zde uvedených limitů) se zpracovává omezené oznámení podle přílohy č. 3a zákona na základě kterého provede příslušný úřad zjednodušené zjišťovací řízení a sdělí oznamovateli, zda záměr podléhá zjišťovacímu řízení či nikoli, pokud bude záměr podléhat zjišťovacímu řízení je nutné vypracovat oznámení v rozsahu přílohy č. 3 nebo přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů

  doba projednávání cca 15 dní


 2. limitní záměry kategorie II. a změny záměrů kategorie I. uvedených v příloze č. 1 zákona - pro tyto je nutné zpracovat oznámení podle přílohy č. 3 a je provedeno vždy zjišťovací řízení, kterým může být projednávání ukončeno tzv. malá EIA nebo se pokračuje zpracováním dokumentace

  doba projednávání “malé EIA” cca 40 dní + doba potřebná na vypracování oznámení


 3. limitní záměry I. kategorie a záměry, u kterých závěr zjišťovacího řízení konstatoval významnější vlivy - je nutné zpracovat dokumentaci a po jejím projednání je zadáván oponentní posudek, tzv. velká EIA

  doba projednávání “velké EIA” cca 7 měsíců + doba potřebná pro vypracování dokumentace


U typů záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., je závěr zjišťovacího řízení (konečný dokument pro tzv. “malou EIA”) nebo stanovisko (závěrečný dokument celého procesu EIA tedy tzv. “velké EIA”) nutným odborným podkladem pro vydání povolení či opatření podle stavebního zákona, horního zákona, vodního zákona, zákona o pozemních komunikací, zákona o drahách, zákona o civilním letectví.

Zajistíme:
 • zpracování oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona č.100/2001 Sb.
 • zpracování oznámení limitního záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
 • zpracování dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
 • provedeme Váš záměr kvalifikovaně celým procesem posuzování vlivů
 • poradenství při problematice zařazení záměru pod zákon č. 100/2001 Sb.
[ homepage ]   [ tisk ]
 
Copyright © 2011  ·  DHW s.r.o. - ekologie  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz