tel. 606 606 986
e-mail: peskova@dhw-eko.cz
DHW s.r.o. - ekologie
www.dhw-eko.cz

DHW s.r.o.
Osobní přístup, mobilita
a řešení úměrná problematice
 • homepage
 • nabídka služeb
 • reference
 • odkazy
 • kontakty
 

nabídka služeb >

naše přednosti:
osobní přístup, vysoká mobilita, rychlé jednání a
řešení úměrná dané problematice

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí - EIA
 • zpracování oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona č.100/2001 Sb.
 • zpracování oznámení limitního záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
 • zpracování dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
 • provedeme Váš záměr kvalifikovaně celým procesem posuzování vlivů
 • poradenství při problematice zařazení záměru pod zákon č. 100/2001 Sb.

Posuzování vlivů koncepcí a územních plánů na životní prostředí- SEA
 • zpracování vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
 • zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona
 • zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj podle stavebního zákona

Integrovaná prevence - IPPC
 • zpracování kompletní žádosti o integrované povolení či jeho změnu podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, případně ohlášení plánované změny
 • poradenství v problematice integrovaného povolení, při kontrole a přezkumu integrovaného povolení, včetně dohledu plnění podmínek vydaného integrovaného povolení

Ekologické poradenství
Podniková ekologie
 • externí ekologický dohled na plněním zákonných povinností
 • zpracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (NO)
 • zpracování provozního řádu pro sklad NO
 • zpracování provozního řádu pro zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrné dvory, mobilní sběr
 • zpracování provozního řádu zařízení k využívání odpadů - kompostárny, drtící linky apod.
 • zpracování provozního řádu zařízení k odstraňování odpadů - skládky odpadů
 • zpracování plánu odpadového hospodářství
 • výkon funkce odpadového hospodáře
 • zpracování žádosti k povolení k nakládání s vodami - odběr podzemní či povrchové vody, vypouštění odpadní vody do vod povrchových
 • zpracování provozního řádu vodního díla - čistírny odpadních vod, lapoly apod.
 • zpracování havarijního plánu pro sklad závadných látek - ropné a jiné závadné látky
 • zpracování poplatkového přiznání za nakládání s vodami
 • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování údajů k provozní evidenci zdrojů znečištění ovzduší
Další služby:
 • zajištění komplexních podkladů pro územní a stavební řízení z oblasti životního prostředí
 • audit plnění environmentálních právních předpisů
 • průběžná kontrola v oblasti plnění environmentálních legislativních předpisů ve vazbě na činnosti společnosti a změny legislativy (ochrana vod, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství a další)
 • poradenství v oblasti jednotlivých složek životního prostředí
 • pomoc při vyřizování složkových povolení v oblasti životního prostředí
 • zajištění zpracování potřebných odborných posudků a expertíz (hlukové studie, rozptylové studie, hodnocení NATURA 2000 atd.)

Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zpracování autorizovaného hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dříve biologické hodnocení)
 • zajištění odborných biologických průzkumů

Krajinný ráz
 • zpracování vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
 • poradenství v oblasti problematiky krajinného rázu

Zemědělský půdní fond - ZPF
 • zpracování posouzení vlivů na ZPF - pro potřeby stavby, těžby nerostů nebo územního plánu
 • zpracování žádosti o vynětí půdy ze ZPF
 • výpočet odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí půdy ze ZPF
 • bilance skrývky kulturní vrstvy půdy
 • návrh technické a biologické rekultivace při dočasném odnětí půdy ze ZPF
[ homepage ]   [ tisk ]
 
Copyright © 2011  ·  DHW s.r.o. - ekologie  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz