tel. 606 606 986
e-mail: peskova@dhw-eko.cz
DHW s.r.o. - ekologie
www.dhw-eko.cz

DHW s.r.o.
Osobní přístup, mobilita
a řešení úměrná problematice
 • homepage
 • nabídka služeb
 • reference
 • odkazy
 • kontakty
 

Ekologické poradenství >


Podniková ekologie
Zajistíme externí ekologický dohled nad plněním zákonných povinností vyplývajících z jednotlivých složkových zákonů v oblasti ochrany životního prostředí- účinná prevence před placením pokut!
 1. Odpadové hospodářství
  Povinnosti původcům odpadů a oprávněným osobám v oblasti nakládání s odpady ukládá zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

  Podle zákona o odpadech musí původci odpadů (podnikatelé, kteří produkují při své podnikatelské činnosti odpad) zařadit své odpady podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odděleně je shromažďovat (lze si sjednat výjimku - povoluje příslušný městský či krajský úřad), vést průběžnou evidenci o odpadech a odpady předávat jen osobě oprávněné k jejich převzetí. Pokud původci produkují více než 50 t odpadů (kategorie ostatní) nebo 50 kg odpadů (kategorie nebezpečný) musí podávat hlášení o odpadech podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vždy k 15.2. následujícího roku). V případě, že produkují více než 1000 t ostatního odpadu ročně, nebo více než 10 t nebezpečného odpadu ročně, jsou povinni zpracovat Plán odpadového hospodářství. V případě, že původci vzniká odpad kategorie nebezpečný, musí mít vždy souhlas příslušného úřadu k nakládání s nebezpečným odpadem. Pokud v posledních 2 letech původce vyprodukoval tohoto nebezpečného odpadu více než 100 t /rok, má povinnost zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby - odpadového hospodáře.

  Oprávněné osoby, které provozují zařízení ke sběru a výkupu odpadů (sběrné dvory, mobilní sběr a výkup), zařízení k využívání odpadů (třídírny, drtící linky, kompostárny apod.) a zařízení k odstraňování odpadů (skládky, spalovny), musí zpracovat provozní řád podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a předložit jej krajskému úřadu ke schválení.

  Zajistíme:
  • zpracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (NO)
  • zpracování provozního řádu pro sklad NO
  • zpracování provozního řádu pro zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrné dvory, mobilní sběr
  • zpracování provozního řádu zařízení k využívání odpadů - kompostárny, drtící linky apod.
  • zpracování provozního řádu zařízení k odstraňování odpadů - skládky odpadů
  • zpracování plánu odpadového hospodářství
  • výkon funkce odpadového hospodáře


 2. Nakládání s vodami
  Zajistíme:
  • zpracování žádosti k povolení k nakládání s vodami - odběr podzemní či povrchové vody, vypouštění odpadní vody do vod povrchových
  • zpracování provozního řádu vodního díla - čistírny odpadních vod, lapoly apod.
  • zpracování havarijního plánu pro sklad závadných látek - ropné a jiné závadné látky
  • zpracování poplatkového přiznání za nakládání s vodami


 3. Ochrana ovzduší
  Zajistíme:
  • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
  • zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší
  • zpracování údajů k provozní evidenci zdrojů znečištění ovzdušíDalší ekologické poradenství:
Zajistíme:
 • zajištění komplexních podkladů pro územní a stavební řízení z oblasti životního prostředí
 • audit plnění environmentálních právních předpisů
 • průběžná kontrola v oblasti plnění environmentálních legislativních předpisů ve vazbě na činnosti společnosti a změny legislativy (ochrana vod, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství a další)
 • poradenství v oblasti jednotlivých složek životního prostředí
 • pomoc při vyřizování složkových povolení v oblasti životního prostředí
 • zajištění zpracování potřebných odborných posudků a expertíz (hlukové studie, rozptylové studie, hodnocení NATURA 2000 atd.)
[ homepage ]   [ tisk ]
 
Copyright © 2011  ·  DHW s.r.o. - ekologie  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz