tel. 606 606 986
e-mail: peskova@dhw-eko.cz
DHW s.r.o. - ekologie
www.dhw-eko.cz

DHW s.r.o.
Osobní přístup, mobilita
a řešení úměrná problematice
  • homepage
  • nabídka služeb
  • reference
  • odkazy
  • kontakty
 

Hodnocení podle § 67
(dříve biologické hodnocení) >

Hodnocení podle § 67 zákona č. 117/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného zásadu do přírody a krajiny z hlediska vlivu na významné krajinné prvky, faunu, flóru, ÚSES a krajinný ráz.

Hodnocení je povinností investorů dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.v těchto případech:
  • § 67 odst. 1: Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona (dále jen „investor“), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy. V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem může ten, kdo jej zamýšlí uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů chráněných tímto zákonem do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Součástí hodnocení podle věty první je návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření. Náležitosti hodnocení stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

  • § 67 odst. 2: Hodnocení se použije jako součást posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud splňuje zároveň požadavky tohoto zákona.

  • § 67 odst. 3: Hodnocení je součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska podle tohoto zákona. Hodnocení investor předloží také v elektronické podobě.

  • § 67 odst. 4: Vyplyne-li z tohoto zákona, z jiných právních předpisů nebo z výsledku hodnocení potřeba zajištění přiměřených opatření k vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů zamýšleného zásahu nebo náhradních opatření, je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad. Rozsah a nezbytnost těchto opatření stanoví orgán ochrany přírody v rozhodnutí nebo závazném stanovisku vydávaném podle tohoto zákona.


Zajistíme:
  • zpracování autorizovaného hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
[ homepage ]   [ tisk ]
 
Copyright © 2011  ·  DHW s.r.o. - ekologie  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz