tel. 606 606 986
e-mail: peskova@dhw-eko.cz
DHW s.r.o. - ekologie
www.dhw-eko.cz

DHW s.r.o.
Osobní přístup, mobilita
a řešení úměrná problematice
  • homepage
  • nabídka služeb
  • reference
  • odkazy
  • kontakty
 

Ochrana krajinného rázu >

Krajinný ráz je v naší legislativě definován § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajinný ráz je přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Ochrana krajinného rázu zajišťuje komplexní ochranu krajiny, především ochranu jejich přírodních a estetických hodnot, významných krajinných prvků a zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Podle § 12 dost. 4 zákona č. 114/1992 Sb. se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

Oficiální metodika MŽP pro hodnocení krajinného rázu zatím nebyla vydána. Pro účely hodnocení záměrů na krajinný ráz používáme tedy “Metodický postup posouzení navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz” autorů: Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička. Metoda se vyznačuje těsnou terminologickou a obsahovou vazbou na definici krajinného rázu v zákona č. 114/1992 Sb. a používá logické kroky hodnocení, které jsou aplikovatelné v praxi a také ve značné míře omezují míru subjektivity hodnotitele.

Hodnocení krajinného rázu se provádí na základě požadavku příslušného orgánu ochrany přírody tzn. obcí s rozšířenou působností či správy CHKO a NP. Je podkladem pro vydání souhlasu s umístěním stavby v krajině.

Zajistíme:
  • zpracování vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
  • poradenství v oblasti problematiky krajinného rázu
[ homepage ]   [ tisk ]
 
Copyright © 2011  ·  DHW s.r.o. - ekologie  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz